Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Rakietowego

Logo Polskiego Towarzystwa RakietowegoW dniu 05.02.2013 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Rakietowe.  Rozpoczęło się o godz. 20.00 w drugim terminie - 30 min po pierwszym terminie.

W zebraniu udział wzięło 22 osoby: 21 członków zwyczajnych i 1 członek junior.

Walne zebranie przeprowadzono przy użyciu komunikatora internetowego Skype.

 

Obrady otworzył Piotr Sewastianik przedstawiając porządek zebrania:

Rozpoczęcie obrad, zatwierdzenie porządku dziennego, wybór przewodniczącego zebrania.

Sprawozdanie roczne Zarządu - podsumowanie finansowe roku 2012.

Wybory członków Komisji Rewizyjnej.

Wybory członków Sądu Koleżeńskiego.

Obniżenie składki członkowskiej do 50zł dla wszystkich członków.

Wolne wnioski i dyskusja.

Przebieg walnego zebrania członków

1) Porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

2) Wybór przewodniczącego zebrania. Na przewodniczącego Zebrania zgłoszono Piotra Sewastianika. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie wybrano Piotra Sewastianik na przewodniczącego Walnego Zebrania.

3) Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w roku 2012. Odczytano sprawozdanie finansowe, poddano pod głosowanie Walnego Zebrania. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie 21 głosów za.

4) Wybory członków Komisji Rewizyjnej. W związku z końcem kadencji Komisji Rewizyjnej, przeprowadzono wybory. Zgłoszono kandydatury i w drodze głosowania przyjęto nową Komisję Rewizyjną w składzie:

- Przewodniczący:          Malinowski Bartłomiej – 16 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymane

- Zastępca:                      Fedko Marek - 18 głosów za, 3 wstrzymane

- Sekretarz:                     Okniński Adam - 18 głosów za, 3 wstrzymane

5) Wybory członków Sądu Koleżeńskiego. W związku z końcem kadencji Sądu Koleżeńskiego, przeprowadzono wybory. Zgłoszono kandydatury i w drodze głosowania przyjęto nowy skład Sądu Koleżeńskiego:

- Przewodniczący:          Zieliński Kacper – 20 głosów za, 1 głos wstrzymany

- Zastępca:                      Olesiński Maciej – 21 głosów za

- Sekretarz:                     Biernat Artur – 21 głosów za

6) Obniżenie składki członkowskiej do 50zł dla wszystkich członków. Na wniosek Zarządu przeprowadzono dyskusję i głosowanie. Przy 14 głosach za, 3 przeciw i 4 wstrzymanych Walne Zebranie członków uchwaliło obniżenie składki członkowskiej. W tej chwili wynosi 50zł rocznie dla wszystkich członków.

7) Wolne wnioski i dyskusja.

a/ Prezes PTR Piotr Sewastianik zgłosił rezygnację z pełnionej funkcji. Walne Zebranie przyjęło rezygnację. Zgłoszono dwie kandydatury do funkcji prezesa. W drodze głosowania wybrano nowego prezesa, Adama Matusiewicza podziałem głosów:

- Matusiewicz Adam: 13 głosów za

- Dziemianko Rafał: 5 głosów za

- 3 osoby wstrzymały się od głosu

b/ Złożono wniosek aby szerzej informować członków o strukturze kosztów stowarzyszenia. Uchwalono publikację informacji przy 11 głosach za, 6 przeciw, 4 wstrzymane.

Na tym zebranie zakończono.

źródło: Zarząd Polskiego Towarzystwa Rakietowego

  • Drukuj