CAMK przyjęty do konsorcjum GeoPlanet

Logo GEOPLANET (Credits: Geoplanet)Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zostało przyjęte do konsorcjum GeoPlanet. Uroczystość podpisania umowy miała miejsce 3 października w siedzibie Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet) zostało powołane w roku 2009 przez cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk: Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Geofizyki, Instytut Nauk Geologicznych oraz Instytut Oceanologii.

Centrum GeoPlanet odpowiada na potrzeby prowadzenia szerokiego spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet. Pokrewna, często wspólna metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych, chemicznych, matematyki i geologii oraz komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że powstanie i rozwój Centrum GeoPlanet, z jego potencjałem naukowym i infrastrukturalnym, wspólnymi bazami danych i grupami badawczymi oraz szeroką gamą interdyscyplinarnych badań Ziemi i otoczenia ziemskiego będzie prowadzić do konsolidacji środowiska naukowego i uzyskania lepszej pozycji wśród ośrodków badawczych, zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku naukowym.

Od lewej: prof. Piotr Życki (z-ca dyrektora CAMK PAN), prof. Marek Lewandowski (Dyrektor ING PAN), prof. Paweł Rowiński (Dyrektor IGF PAN), prof. Marek Grad (Dziekan Wydziału III PAN), prof. Marek Sarna (Dyrektor CAMK PAN), prof. Marek Banaszkiewicz (Dyrektor CBK PAN), prof. Janusz Pempkowiak (Dyrektor IO PAN) (Credits: CAMK)

W skład Centrum GeoPlanet wchodzą:

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

CBK PAN prowadzi badania w zakresie fizyki przestrzeni wokółziemskiej i międzyplanetarnej, fizyki Słońca i ciał układu słonecznego, a także globalnej geodynamiki i geodezji planetarnej. Działalność badawcza jest ukierunkowana na tworzenie podstaw naukowych niezbędnych do projektowania i budowy satelitarnych instrumentów oraz realizacji satelitarnych misji badawczych i aplikacyjnych. Prowadzone są także prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii satelitarnych.

Więcej na: www.cbk.waw.pl

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

IGF PAN jest placówką naukową reprezentującą główny nurt polskich badań podstawowych w zakresie fizyki Ziemi. IGF PAN prowadzi monitoring globalnych pól geofizycznych zakresie sejsmologii, geomagnetyzmu i wybranych elementów dotyczących fizyki atmosfery. Badania w Instytucie dotyczą dyscyplin naukowych: sejsmologii, geomagnetyzmu, fizyki wnętrza Ziemi, fizyka atmosfery, hydrologii i badań polarnych. Instytut prowadzi 10 obserwatoriów na terenie Polski i jedno na Spitsbergenie.

Więcej na: www.igf.edu.pl

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

ING PAN jest placówką specjalizującą się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii. Celem badań jest lepsze zrozumienie geosystemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Więcej na: www.ing.pan.pl

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

IO PAN prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej. Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Kierunki strategiczne badań IO PAN, to badanie roli oceanu w kształtowaniu klimatu i skutki zmian klimatu w morzach europejskich, zmienności naturalnej i antropogenicznej środowiska morza bałtyckiego, współczesnych zmian ekosystemów u brzegów mórz szelfowych oraz badanie genetycznych i fizjologicznych mechanizmów funkcjonowania organizmów morskich.

Więcej na:  www.iopan.gda.pl

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

CAMK PAN prowadzi badania teoretyczne i obserwacyjne w zakresie astronomii i astrofizyki gwiazd i układów gwiazdowych, procesów fizycznych w obiektach kosmicznych, powstawania i ewolucji obiektów astrofizycznych. Centrum zaangażowane są w wiele międzynarodowych projektów badawczych i instrumentalnych, m.in. H.E.S.S., INTEGRAL, Herschel, SALT, Solaris, a także uczestniczy w projekcie BRITE, w ramach którego zostaną wystrzelone dwa polskie satelity do badań astrosejsmologicznych.

Więcej na: www.camk.edu.pl

źródło: CAMK

  • Drukuj