Wystartowało Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Moment podpisania umowy (Credits: WAT)Dzisiaj (28 lutego) o godzinie 11:00 w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej (Warszawa ul. Gen. Kaliskiego 2) doszło do podpisania umowy o utworzeniu na terenie akademii Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Umowę podpisali dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz oraz Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Otwierając spotkanie rektor WAT przywitał przybyłych gości m.in.: gen. dyw. Anatola Wojtana - zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP, prof. Janusza Lipkowskiego – przewodniczącego Rady Kuratorów PAN, dr Czesława Juźwika – zastępcę dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad SZ RP w BBN a także  wszystkich obecnych na Sali Senatu uczestników tej uroczystości.

Rangę dzisiejszego wydarzenia uwypukliły  wypowiedzi zaproszonych gości. Zabierając głos gen. dyw. A. Wojtan stwierdził, że „jesteśmy w elitarnym klubie Europejskiej Agencji Kosmicznej, co umożliwia dostęp do najnowszych technologii i transfer  najnowszej myśli kosmicznej”. W podobnym tonie brzmiały słowa prof. M. Banaszkiewicza, który wskazał, że podpisane porozumienie jest „wkładem w pozyskiwanie i umiejętność korzystania z nowych technologii,  tworząc nową jakość w obszarze badań kosmicznych”. Na wymiar innowacyjności oraz znaczenie działalności Centrum dla bezpieczeństwa państwa zwrócił uwagę dr CZ. Juźwik, odwołując się do Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie, jak stwierdził, obszar technologii satelitarnych jest szczególnie rekomendowany. Dobitnie zabrzmiała wypowiedź prof. J. Lipkowskiego, który zaakcentował, jak ważną sprawą jest zacieśnienie więzi między PAN i uczelniami wyższymi. Takim wzorem jest dzisiejsze porozumienie między, jak określił,: „ perłą PAN czyli Centrum Badań Kosmicznych a Wojskową Akademią Techniczną”. Kończąc swoją wypowiedź życzył wielu sukcesów projektowi a także obu instytucjom.

Spotkanie zakończyła prezentacja dot. Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, którą  przedstawił prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. WAT.

(Credits: WAT, Photo By: Wojciech Rosiński)

Wspólne przedsięwzięcie Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK) i Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) - utworzenie „Krajowego Centrum Inżynierii  i Kosmicznej i Satelitarnej”

Wraz z przystąpieniem w 2012 roku Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – międzynarodowej organizacji krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – to nowe wyzwanie dla polskiej nauki zaczyna przybierać realne kształty.

Korzyści płynące z naszego członkostwa obejmują przeróżne dziedziny życia, zaczynając od korzyści technologicznych wynikających z dostępu do większości programów Agencji, przez korzyści ekonomiczne gdzie innowacyjne koncepcje, szczególnie rozwijające się w nowych działach przemysłu kosmicznego, mają szanse na uzyskanie wsparcia technicznego, wyszukanie potencjalnych partnerów do współpracy oraz funduszy na przeprowadzenie części prac, skończywszy na korzyściach naukowych i edukacyjnych, ponieważ ważnym elementem rozwoju potencjału naukowego polskich placówek naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie wpływ na wybór przyszłych misji naukowych ESA oraz udział zarówno w trwających już, jak i planowanych projektach edukacyjnych

Mając na względzie fakt, iż tylko połączenie sił znaczących jednostek naukowo-badawczych może doprowadzić  do funkcjonalnego spożytkowania naszego członkostwa w ESA Wojskowa Akademia Techniczna oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk postanowiły powołać do życia sieć naukową o nazwie „Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej”.

Misja Centrum:

Wsparcie proinnowacyjnych działań władz państwowych przez rozwój wysokotechnologicznego sektora kosmicznego i kształcenie kadr inżynierskich.

W zamierzeniach Centrum będzie za 10 lat wiodącym w kraju ośrodkiem rozwoju technologii kosmicznych i technik satelitarnych oraz znaczącym partnerem w europejskim programie kosmicznym, działającym w oparciu o własnych absolwentów.

1. Cel utworzenia Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Sieć ta ma przede wszystkim na celu stworzenie warunków dla efektywnej współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej w dziedzinie inżynierii kosmicznej i satelitarnej, jak również konsolidację i wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego członków Sieci dla prowadzenia badań, wdrożeń i komercjalizacji w zakresie rozwoju inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz wspólnego pełniejszego wykorzystania posiadanej infrastruktury, wymiany usług badawczych i wdrożeniowych poprzez:

stworzenie wiodącego ośrodka badawczego w dziedzinie inżynierii kosmicznej w oparciu o połączone kadry WAT i CBK;

wdrożenie programu studiów w zakresie inżynierii kosmicznej i satelitarnej i prowadzenie kształcenia w oparciu o wspólny   ośrodek badawczy;

doprowadzenie do ścisłych i skutecznych związków z polskim przemysłem kosmicznym oraz transferu technologii, zapewniających szybkie wdrażanie rozwijanych w Centrum technologii i ich sprzedaż na rynku międzynarodowym;

komercjalizowanie prac badawczych w obszarze aplikacji: programy Galileo, Copernicus, SSA i telekomunikacja satelitarna;

ustanowienie platformy współpracy z innymi polskimi ośrodkami badawczymi i uczelniami zapewniającej harmonijny rozwój całego sektora kosmicznego poprzez krajową sieć naukową otwartą na partnerów zarówno naukowych, jak i przemysłowych.

2. Obszary współpracy obejmują:

technologie kosmiczne (budowa przyrządów i systemów satelitarnych, badania i wdrażanie nowych materiałów i technologii, rozwój systemów naziemnych);

techniki satelitarne (nawigacja, telekomunikacja, systemy obserwacji Ziemi);

kształcenie na studiach 1. stopnia (inżynierskich), 2. stopnia (magisterskich)   oraz 3. stopnia (doktoranckich);

udział w projektach podwójnego zastosowania.

 

3. Planowane  rozszerzenie współpracy w ramach  wspólnych przedsięwzięć badawczych obejmujące m.in.:

współpracę w dziedzinie metrologii czasu – zegary pulsarowe, nawigacja czasoprzestrzenna;

transfer czasu przy pomocy systemów satelitarnych i światłowodów;

radioteleskop astronomiczny (obserwacje kwazarów, monitorowanie jonosfery);

interpretację wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych i lotniczych;

przyrządy optyczne: satelitarne i UAV

elektronikę, optoelektronikę, nanotechnologie, badania materiałowe (mechatronika).

 

źródło: Wojskowa Akademia Techniczna

Foto: Grzegorz Rosiński

 

 

 

 

  • Drukuj