PROTEUS (Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe)

Zmiany klimatyczne, rozrastanie się aglomeracji miejskich, międzynarodowy terroryzm są czynnikami, które sprawiają, że sytuacje kryzysowe mają miejsce coraz częściej i dotykają coraz większe obszary.

Zadaniem projektu PROTEUS jest opracowanie zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego zarządzanie kryzysowe i działania antyterrorystyczne.

System będzie składał się z czterech elementów:

  • - zestawu trzech robotów mobilnych,
  • - bezpilotowego statku latającego,
  • - mobilnego centrum dowodzenia akcją ratowniczą,
  • - modułów detekcyjnych.

Tak zaprojektowany system pozwoli na szybkie rozpoznanie sytuacji, bieżące śledzenie jej rozwoju i szybkie podjęcie działań ratowniczych. W konsekwencji doprowadzi to do ograniczenia rozmiarów sytuacji kryzysowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa zarówno osób poszkodowanych, jak i ratowników.

W czasie realizacji projektu PROTEUS zostanie zbudowana wersja demonstracyjna systemu, która pozwoli zweryfikować w praktyce nowe technologie i rozwiązania techniczne opracowane na jego potrzeby.

Na potrzeby projektu stworzono konsorcjum złożone z siedmiu polskich podmiotów, w którym jednostką wiodącą jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

Pozostałymi członkami konsorcjum są:

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013, Poddziałanie 1.1.2 /Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych/. Nr umowy: POIG.01.02.01-00-014/08.

Wartość projektu: 68 640 000 zł

Udział Unii Europejskiej: 58 344 000 zł

Status: Aktywny.

źródło: CBK