Narodowe Centrum Nauki - konkurs na finansowanie projektów badawczych

Share

Siedziba Narodowego Centrum NaukiNarodowe Centrum Nauki informuje, że w dniu 15 marca 2011 r., na podstawie określonych  przez Radę Narodowego Centrum Nauki warunków przeprowadzania konkursów na finansowanie projektów badawczych,

przyjętych uchwałami nr 8/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili poniższe konkursy  na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych:

1. Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów ogłoszenie.
2. Konkurs na  finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora ogłoszenie.
3. Konkurs na finansowanie  projektów badawczych realizowanych przez osoby  rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora ogłoszenie.
4. Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych ogłoszenie.
Rolą Narodowego Centrum Nauki jest podział środków na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. Decyzja do kogo trafią pieniądze zależeć będzie od przedstawicieli świata nauki, a nie od polityków.

Narodowe Centrum Nauki przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych następujący podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

* Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1–HS6)
* Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1–ST10)
* Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1–NZ9)

W dniu 15 marca br. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze, m.in. w dziedzinach:

ST9: Astronomia i badania kosmiczne: astrofizyka, astrochemia,astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty.

ST10: Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

ST2: Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy,  atomowa, molekularna, gazów i optyczna, m.in.: astrofizyka jądrowa, optyka, lasery

ST6: Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne,
m.in.: Przetwarzanie równoległe i rozproszone

ST7: Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika, m.in.: robotyka

ST8: Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.: mechatronika

Termin składania wniosków mija
15 czerwca 2011 r.

Poniżej wyróżnione działy:

ST9: Astronomia i badania kosmiczne: astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty, m.in.:

ST9_1  Fizyka Słońca i przestrzeni międzyplanetarnej
ST9_2  Planety i małe ciała Układu Słonecznego
ST9_3  Materia międzygwiazdowa
ST9_4  Powstawanie gwiazd i planet
ST9_5  Układy planetarne pozasłoneczne
ST9_6  Astrobiologia
ST9_7  Gwiazdy i układy gwiazdowe
ST9_8  Droga Mleczna
ST9_9  Powstawanie i ewolucja galaktyk
ST9_10  Gromady galaktyk i wielkoskalowa struktura Wszechświata
ST9_11  Astrofizyka wysokich energii - promieniowanie rentgenowskie i gamma,
promienie kosmiczne, neutrina

ST9_12  Astrofizyka relatywistyczna - procesy wokół obiektów zwartych (białych
karłów, gwiazd neutronowych i czarnych dziur)
ST9_13  Ciemna materia, ciemna energia
ST9_14  Astronomia fal grawitacyjnych
ST9_15  Kosmologia
ST9_16  Badania Ziemi i otoczenia w wykorzystaniem technik satelitarnych
ST9_17  Duże bazy danych: archiwizacja, przechowywanie i analiza
ST9_18  Techniki obserwacyjne (instrumenty, detektory) i satelitarne
ST9_19  Inne zagadnienia pokrewne

ST10: Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

ST10_1  Chemia atmosfery, skład atmosfery, zanieczyszczenia powietrza
ST10_2  Meteorologia, fizyka i dynamika atmosfery
ST10_3  Klimatologia, zmiany klimatu
ST10_4  Geoekologia, zmiany powierzchni lądów, kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
ST10_5  Geologia, tektonika, sedymentologia
ST10_6  Paleoklimatologia, paleoekologia
ST10_7  Fizyka wnętrza Ziemi, sejsmologia, grawimetria, wulkanologia
ST10_8  Oceanologia (fizyczna, chemiczna, biologiczna)
ST10_9  Biogeochemia, cykle biogeochemiczne
ST10_10  Mineralogia, petrologia
ST10_11  Geochemia, geochemia izotopowa, chemia środowiska
ST10_12  Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

ST10_13  Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi
ST10_14  Geografia fizyczna, geomorfologia
ST10_15  Geodezja, kartografia, Geograficzny System Informacji, teledetekcja
ST10_16  Geomagnetyzm, paleomagnetyzm
ST10_17  Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód
ST10_18  Inne zagadnienia pokrewne

ST8 Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

ST8_1 Technologie lotnicze
ST8_2 Inżynieria chemiczna, chemia techniczna
ST8_3 Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria sanitarna
ST8_4 Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji
ST8_5 Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika)

ST8_6 Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja i zastosowania)
ST8_7 Mechatronika, mechanika precyzyjna
ST8_8 Technologia maszyn (kształtowanie, obróbka, montaż, demontaż)
ST8_9 Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

ST8_10 Inżynieria produkcji, inżynieria procesowa
ST8_11 Wzornictwo, projektowanie wyrobów i maszyn, ergonomia, układ człowiek- maszyna

ST8_12 Architektura konstrukcji, konstrukcje lekkie
ST8_13 Inne zagadnienia pokrewne

O Centrum:

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

Do zadań NCN należy:

* finansowanie:
o badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
o stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
o projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
o badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
* nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych;
* współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych;
* upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach;
* inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;
* inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Barbara Kudrycka, podczas uroczystego otwarcia Narodowego Centrum Nauki

Misją Narodowego Centrum nauki jest wspieranie młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN może zlecić wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz nauki.
Zgodnie z Ustawą o Narodowym Centrum Nauki siedzibą NCN jest miasto Kraków.

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Więcej informacji można znaleźć pod adresem
http://www.ncn.gov.pl/index.html

Szczegółowy wykaz dyscyplin i grup dyscyplin wraz z pomocniczymi określeniami identyfikacyjnymi znajdą Państwo w załączniku dostępnym pod tym linkiem.

źródło: Narodowe Centrum Nauki, oraz informację nadesłane przez Pana Pawła Grochowalskiego

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę