41 poprawek do Ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Share

Prezydent otwiera 1 Posiedzenie Senatu VIII kadencji (Credits: Jarosław Lasecki)Rozszerzenie kompetencji rady Polskiej Agencji Kosmicznej oraz przeniesienie siedziby Agencji do Gdańska - to poprawki, jakie senatorowie zgłosili w środę do ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Ustawą zajmie się teraz senacka Komisja Gospodarki Narodowej.

 

 

 

 

Komisje: nauki, gospodarki, obrony narodowej oraz ustawodawcza zgłosiły łącznie 41 poprawek do ustawy.

Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA (od Polish Space Agency) ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. W uzasadnieniu ustawy napisano, że Polska poprzez uczestnictwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wpłaca do niej kwotę rzędu kilkudziesięciu milionów euro rocznie, natomiast polski sektor kosmiczny, mimo potencjału i chęci, w minimalnym stopniu uczestniczy w programach ESA.

Senator Kazimierz Wiatr z PiS podczas środowej debaty zgłosił poprawkę dotyczącą uprawnień rady Polskiej Agencji Kosmicznej, w której zaproponował, aby rada przedstawiała opinie dotyczące działania Polskiej Agencji Kosmicznej premierowi. Jego zdaniem poprawki zgłoszone przez komisje osłabiły pozycję Rady. W ustawie zapisano, że rada ma charakter nadzorczy i doradczy, ale komisje senackie zaproponowały, aby miała charakter opiniodawczo-doradczy.

"Na posiedzeniach komisji padały sformułowania, że ta poprawka marginalizuje radę, tzn. przestaje mieć ona funkcje nadzorcze. Moja poprawka jest rozwiązaniem honorowym. Jest to zapis, który honoruje radę i daje jej możliwość oceny pracy Agencji, z której premier może skorzystać” - powiedział Wiatr.

Z kolei senator PO Edmund Wittbrodt zgłosił poprawkę, aby siedziba Agencji znajdowała się w Gdańsku, a nie - jak zapisano w ustawie - w Warszawie.

Wśród zgłoszonych przez senackie komisje poprawek część dotyczyła kwestii legislacyjnych, takich jak uporządkowanie terminologii używanej w ustawie czy kwestii stylistycznych. Wśród merytorycznych poprawek znalazły się m.in. te dotyczące celów, zadań Agencji oraz zasad powoływania władz Agencji.

Senatorowie zaproponowali, by Agencja realizowała zadania w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

Wprowadzili także poprawki dotyczące powoływania prezesa Agencji. W ustawie zapisano, że "Prezes Rady Ministrów powołuje prezesa Agencji spośród osób wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzonego przez Radę Agencji na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumienie z ministrem właściwym do spraw obrony narodowej".

Senatorowie chcą, by prezesa Agencji premier powoływał "spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii rady Agencji, ministra do spraw gospodarki, ministra obrony narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki".

Wyboru kandydatów na prezesa Agencji - jak zaproponowali senatorowie - ma dokonać co najmniej trzyosobowy zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który posiada w tej sprawie upoważnienie od premiera. W ustawie przyjętej przez Sejm zapisano, że wyboru kandydatów na prezesa Agencji dokonuje Rada Agencji.

POLSA ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać dzielenie się wiedzą itp. Koszty funkcjonowania Agencji oszacowano na 5-10 mln zł rocznie. Zgodnie ustawą ma być także powołana rada Agencji, w skład której mają wejść przedstawiciele administracji rządowej (dziewięć osób) oraz po czterech przedstawicieli nauki i przemysłu.

PAP - Nauka w Polsce via Depesza pochodzi z serwisu PAP Legislacja.

 

 

 

 

Comments 

#1 profile 2018-11-01 17:08
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę