Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszukuje specjalisty ds.eksperta do spraw opracowywania zobrazowań satelitarnych w Centrum Operacyjnym

Share

(Credits: DigitalGlobe)Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: eksperta do spraw opracowywania zobrazowań satelitarnych w Centrum Operacyjnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje zobrazowania satelitarne, przygotowuje opracowania informacji  przestrzennych, dokonuje fuzji produktów i materiałów geoprzestrzennych w celu wspomagania procesów decyzyjnych całego resortu. Odpowiada za realizację całości opisanego zadania i za efekt końcowy. Realizacja zadania jest wspomagana  specjalistycznym programem komputerowym;
 • Pomaga w przygotowaniu zamówień na zobrazowania satelitarne, bazując na  opiniach dotyczących potrzeb spływających z innych komórek organizacyjnych  resortu, w celu przekazania zamówienia do podmiotu dostarczającego zobrazowania satelitarne. Współpracuje z pracownikami departamentów zamawiających analizy;
 • Udostępnia opracowania zobrazowań satelitarnych i informacji przestrzennych w  celu omówienia rezultatów analiz oraz dokonania ewentualnych dodatkowych  modyfikacji przygotowanych materiałów, zgodnie z potrzebami komórek  organizacyjnych resortu korzystających z tych opracowań. Odpowiada za realizację  całości opisanego zadania i za efekt końcowy. Realizacja zadania jest wspomagana  specjalistycznym programem komputerowym.

Warunki pracy:

1. Nietypowe godziny pracy
2. Zagrożenie korupcją (uczestnictwo w realizacji przetargów)
3. Obsługa klientów zewnętrznych
4. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym (ponad 4 godziny dziennie). Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się – obecność wind, brak podjazdów i drzwi z samozamykaczami, toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe w zakresie: geografia, kartografia, systemy GIS, teledetekcja lub geoinformatyka lub wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie: systemy GIS, teledetekcja lub geoinformatyka;
 • 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie analizy zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych lub wytwarzania innych produktów geoinformatycznych;
 • Znajomość zasad pozyskiwania zobrazowań satelitarnych; Umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji;
 • Umiejętność pracy z obrazami multispektralnymi;
 • Znajomość oprogramowania umożliwiającego analizę zobrazowań satelitarnych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS;
 • Przeszkolenie z obsługi oprogramowania ERDAS;
 • Przeszkolenie z tworzenia opracowań informacji przestrzennych (GIS);
 • Znajomość zagadnień z zakresu polityki zagranicznej;
 • Umiejętność łączenia wyników analiz zobrazowań satelitarnych z innymi źródłami;
 • Umiejętność pracy w zespole i szybkiego uczenia się;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskieg
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,  zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o  dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych  dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na  poddanie się procedurze sprawdzającej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o  posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie we wskazanym obszarze,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów szkoleń z zakresu stanowiska.
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych magisterskich na uczelni zagranicznej,  kandydaci proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
30-09-2013

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w aplikacji: CO-21/2013

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto na czas określony ok. 3.900 PLN; + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505). UWAGA: decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 12.30 – 15.30. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani emailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu:  +48 (22) 523 8133.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę